Nawigacja

Koncepcja pracy szkoły Historia szkoły Hymn szkoły Pedagog Prawo szkoły Podstawa programowa kształcenia ogólnego Plan Lekcji 2018/2019 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Sprawdzian po klasie VIII Regulaminy obowiązujące w szkole Zajęcia pozalekcyjne

KONCEPCJA PRACY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GĄSOCINIE

NA LATA 2016/2019

 

Misja szkoły

Jesteśmy otwartym zespołem, świadomym celów procesu kształcenia, wychowania i opieki. Zapewniamy uczniowi możliwość wszechstronnego rozwoju. Propagujemy wartości uniwersalne: prawdę, dobro i mądrość. Twórczo stymulujemy rozwój młodego człowieka, a bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego sprzyjają otwartej komunikacji.Szkoła zapewnia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, moralnego i emocjonalnego przy przestrzeganiu poszanowania ich godności osobistej oraz wolności wyznania i światopoglądu.

 

Zmierzamy do tego, aby nasza szkoła była:

Przyjaznadla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Twórcza, czyli zapewniająca wszechstronny rozwój ucznia.

Otwarta na potrzeby uczniów.

 

Obszary i cele strategiczne

Kształcenie

Organizacja procesu kształcenia w szkole zapewnia każdemu uczniowi szansę wszechstronnego rozwoju.Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o nowe  innowacje pedagogiczne i programy własne. Zaspakajanie potrzeb uczniów o różnych stylach uczenia się i oddziaływanie na wszystkie rodzaje inteligencji (indywidualizacja nauczania-uczenia się).

 

  • Szkoła odpowiednio organizuje proces kształcenia uczniów z akcentem na wysoki poziom nauczania.
  • W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się.
  • Szkoła zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

Wychowanie i opieka

Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają respektowaniu przez uczniów uniwersalnych wartości.Wprowadzenie do nauczania metod aktywizujących i metod pedagogiki zabawy, zainteresowanie uczniów rożnymi dziedzinami wiedzy oraz wspólne odkrywanie tajemnic świata i nauki pozwoli każdemu poczuć się wartościowym człowiekiem. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako formy zapobiegania agresji  – koła, kluby, świetlica, zabawy dyskoteki, praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego, integrowanie rodziców wokół tych działań.

  • W szkole panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne stosunki między nauczycielami, uczniami i rodzicami.Przestrzegane są prawa, egzekwowane obowiązki ucznia.
  • Realizacja programów profilaktyki skutecznie przeciwdziała patologii uzależnień.
  • Kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i prospołecznych,  zaangażowanie w akcje wolontarystyczne, gdzie zachowanie pomocowe ma szansę przekształcić się w postawę i stałą gotowość niesienia pomocy innym.
  • Działania wychowawcze szkoły uwzględniają:

    - wychowanie patriotyczne i obywatelskie,

    - wychowanie do życia w rodzinie,

    - edukację regionalną,

    - promowanie zdrowego stylu życia,

    - zapobieganie patologiom i uzależnieniom,

    - orientację zawodową i planowanie kariery.

 

Zarządzanie i organizacja

Sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników.Planowanie rozwoju i ewaluacji jako działań wspierających proces doskonalenia jakości pracy szkoły. Tworzenie zespołów zadaniowych realizujących zadania z zakresu zapewniania jakościpracy szkoły.

  • Statut szkoły oraz inne akty wewnętrzne są aktualizowane i zgodne z przepisami prawa.
  • Szkoła czyni starania, aby jej wyposażenie było nowoczesne, a warunki nauki atrakcyjne.

 

Koncepcja pracy

Szkoła posiada wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów i rodziców cele i kierunki działania.

  • Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczą w realizacji celów szkoły.
  • W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokajania tych potrzeb i oczekiwań.
  • Prowadzona jest promocja szkoły, wskazująca na dbałość o potencjalnych uczniów.Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej, jednocześnie eksponowanie odrębności placówki, kształtowanie więzi emocjonalnej z nią. Celem perspektywicznym będzie rozwinięcie promocji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły,

 

 

Wizja Szkoły Podstawowej w Gąsocinie

 

Istniejemy dla społeczności. Jesteśmy po to, by nauczać i uczyć. Stwarzając właściwy klimat, poczucie bezpieczeństwa i wyrównując szanse edukacyjne ucznia, oferujemy podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności.Jesteśmy miejscem wspomagania rozwoju uczniów, kształtowania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Stawiamy na otwartość na siebie i świat, na zaradność w sytuacjach wymagających pomocy wolontariuszy. Aktywne metody pracy preferowane przez szkołę pozwalają uczniom podążać za ich zainteresowaniami, rozwijać je i doskonalić oraz umożliwiają twórcze, wieloaspektowe, kreatywne uczenie.

 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej

 w Gąsocinie

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Gąsocinie odpowiada za swoje czyny, wie, czego chce. Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Realizuje wyznaczone cele, uczy się na miarę swoich możliwości. Jest twórczy i konsekwentny, gotowy do współdziałania. Pomagają mu tolerancja i empatia. Jest wrażliwy na potrzeby i krzywdy innych, bierze udział w akcjach charytatywnych. Świadomie planuje własny rozwój oraz karierę edukacyjną i zawodową. Osiąga sukces.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
    ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
  • (+48)23 6714342
    (+48)23 6714101

Galeria zdjęć