Nawigacja

Świetlica Stołówka "Nowa świetlica" Regulamin dowozu i odwozu uczniów

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Szkoły Podstawowej w Gąsocinie

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.)

 

Świetlica obejmuje swoją działalnością opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Gąsocinie.Pełni również funkcję stołówki szkolnej.

 

 1. Cele i zadania świetlicy
 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Gąsocinie według ustalonych godzin pracy szkoły.
 3. Świetlica szkolna zapewnia także doraźną opiekę uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotowego.

 

 1. Zadania szczegółowe świetlicy
 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
 2. Zapewnienie opieki uczniom, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności muszą dłużej przebywać w szkole.
 3. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 4. Wdrażanie uczniów do racjonalnej organizacji czasu wolnego.
 5. Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia pracy domowej po skończonych zajęciach edukacyjnych.
 6. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 7. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
 8. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.
 9. Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej, rozwijanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
 10. Upowszechnianie zasad kultury osobistej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

 

 1. Założenia organizacyjne
 1. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Gąsocinie, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności muszą dłużej przebywać w szkole (załącznik nr 1), uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela, z którym uczniowie powinni mieć zajęcia lekcyjne.
 2. Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze szkole, w godzinach od 7:00 do 15:30.
 3. Wychowawcy świetlicy pracują według ustalonego planu pracy świetlicy.
 4. Wychowawcy świetlicy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających  od chwili przyjazdu do szkoły do rozpoczęcia się zajęć lekcyjnych oraz od zakończenia zajęć lekcyjnych do chwili przekazania uczniów opiekunowi w autobusie lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły.
 5. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy.
 6. Nauczyciel zezwala na samodzielny powrót ucznia do domu  na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Rodzic/prawny opiekun zaznacza w karcie zgłoszenia dziecka czas przebywania w świetlicy szkolnej.

 

 1. Warunki korzystania ze świetlicy
 1. Przed i po lekcjach w świetlicy mogą przebywać uczniowie, o których mowa w punkcie

1. rozdziału III, tylko za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy.

 1. Uczniom nie wolno przebywać w świetlicy bez zgody nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
 2. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji.
 3. Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jako ucieczka z lekcji.

 

 1. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy
 1. Wychowanek ma prawo do:
 1. zorganizowanej opieki wychowawczej,
 2. życzliwego traktowania,
 3. poszanowania godności osobistej,
 4. zgłaszania własnych propozycji zajęć,
 5. korzystania, za zgodą nauczycieli lub wychowawcy świetlicy, z wyposażenia świetlicy,
 6. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 7. samodzielnego odrabiania zadań domowych,
 8. pomocy przy odrabianiu lekcji.
 1. Wychowanek jest zobowiązany do:
 1. przestrzegania regulaminu świetlicy,
 2. stosowania się do poleceń wychowawcy świetlicy,
 3. kulturalnego zachowania i używania form grzecznościowych,
 4. dostosowania pracy własnej do tematyki odbywających się zajęć,
 5. szanowania sprzętu, wyposażenia świetlicy,
 6. dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 7. dbania o porządek i ład w świetlicy,
 8. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 9. zgłaszania przyjścia i wyjścia ze świetlicy,
 10. nieoddalania ze świetlicy bez powiadomienia wychowawcy świetlicy.

 

 1. Dowożenie uczniów
 1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Urząd Gminy w Sońsku. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych, liczbę odjazdów.
 2. Bezpłatnym transportem do szkoły objęci są uczniowie, których droga z domu do szkoły, w obwodzie której mieszkają, przekracza 3 km w przypadku klas I-IV, 4 km w przypadku klas V-VII oraz klas gimnazjalnych.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest opiekun (od chwili wejścia dziecka do autobusu, podczas dowozu, do chwili opuszczenia pojazdu).
 4. Za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 5. Opiekę nad uczniami dowożonymi w czasie oczekiwania na dowóz w szkole sprawują wychowawcy świetlicy.

 

 1. Nagrody i kary wobec wychowanków
 1. Nagrody wobec wychowanków:
 1. ustna pochwala wychowawcy świetlicy,
 2. powiadomienie wychowawcy klasy o szczególnie pozytywnym zachowaniu wychowanka.
 1. Kary wobec wychowanków:
 1. upomnienie nauczyciela,
 2. powiadomienie wychowawcy klasy i rodzica/prawnego opiekuna o nieodpowiednim  zachowaniu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
  ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714342- Sekretariat (klasy IV- VIII)
  (+48)23 6714101- Sekretariat (klasy I- III)
  (+48)23 6714469- Intendent Szkoły

Galeria zdjęć