Nawigacja

REGULAMIN Prezydium Rady Rodziców Ogłoszenia- Rady Rodziców KONTO RADY RODZICÓW Podsumowanie festynu

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedze o życiu i świecie.

Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspakajania potrzeb opiekuńczych dzieci
i młodzieży – do angażowania środowiska społecznego w udzielanie wydatnej pomocy szkole.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w szkołach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

II. Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu :

1.Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

2.Przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach Szkoły.

3.Współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i programem profilaktyki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

4.Upowszechnianie wśród rodziców - przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi - wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo – wychowawczych rodziny.

5.Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

§ 3

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami  we wszystkich sprawach szkoły.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy

1.      Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;

b)  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów ,nauczycieli i rodziców;

c) opiniowanie harmonogramu i poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

e)  opiniowanie przedstawionych  przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych;

f) wydawanie opinii na temat pracy nauczyciela niezbędnych do oceny dorobku zawodowego, po wystąpieniu przez dyrektora z prośbą o taka opinię.

g) Rada Rodziców może zgłosić propozycje obszaru do ewaluacji. Zgłoszenie należy złożyć do dyrektora szkoły w każdym terminie roku szkolnego. Dyrektor szkoły przedstawia propozycje uzupełnienia planu ewaluacji na najbliższej radzie pedagogicznej.

3.  Podstawowe zadania wynikające z celów określonych w § 2 punkt 1-5  regulaminu :

1)  Współdziałanie w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności :

-   organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,

-    popularyzowanie wiedzy o wychowaniu,

- dokonywanie wspólnie z samorządem mieszkańców i z organizacjami społecznymi analizy wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska,

-   organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,

- działanie wspólnie z instytucjami współpracującymi ze szkołą, na rzecz poprawy warunków pracy i wypoczynku uczniów i nauczycieli,

-  uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych,

-  organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

2)      Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności :

-  pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

-  zapoznanie ogółu rodziców z programem ,organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,

- współdziałanie z dyrektorem szkoły i środowiskiem społecznym dla zapewnienia pełnej realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów,

-   dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,

- współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego,

3) Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a w szczególności :

-  dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

-  informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego uczniów po zajęciach lekcyjnych, na terenie szkoły, środowiska zamieszkania i w placówkach wychowania pozaszkolnego,

-   współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

-   udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu oraz organizacjom społecznym , sportowym, turystycznym zrzeszającym uczniów szkoły,

-   branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

-  organizowanie wspólnie z nauczycielami i instytucjami współdziałającymi ze szkołą prac społecznie użytecznych uczniów,

- organizowanie udziału członków Rady Rodziców, na wniosek wychowawców, w omawianiu istotnych problemów wychowawczych,

-  zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów,

-  rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodzin,

-  wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją regionu i środowiska,

-  udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi  i młodzieżą.

4)      Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności :

- udział w dokonywaniu analiz potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programu ich zaspokajania,

-   pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć,

- udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu  higieny, utrzymania ładu i porządku,

-  udzielenie pomocy w prowadzeniu świetlic oraz organizacji żywienia i dożywiania uczniów,

-  pomoc w organizacji dowożenia uczniów do szkoły i zapewnienia im opieki  przed i po lekcjach,

-  współdziałanie w szerzeniu oświaty sanitarnej wśród rodziców,

-  współdziałanie w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.

 

III. Skład i struktura Rady Rodziców

§ 4

1. Podstawowe ogniwo stanowi Rada oddziałowa rodziców,składająca się z przynajmniej 2 osób.

2.  Rada oddziałowa wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.  Dyrektor i wychowawca klasy służy głosem doradczym.

4.  Do Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału. W sprawach  wymagających większej grupy zaangażowanych osób zwoływane jest zebranie całych  Rad oddziałowych.

§ 5

1. W wyborach 1 ucznia reprezentuje jeden rodzic.

2.  Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

§ 6

1.  Działalnością kieruje przewodniczący wspólnie z zastępcą ,skarbnikiem i sekretarzem.

2.  Osoby wymienione w § 6 podpunkt 1 wybierane są do pełnienia swych funkcji,na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców.

§ 7

1. W skład Prezydium wchodzą z urzędu: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej oraz wszyscy  przewodniczący rad oddziałowych.

2. Do Prezydium mogą zostać wybrani członkowie stałych komisji oraz inne osoby spośród członków Rad oddziałowych.

§ 8

1. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w liczbie od 3 do 7 członków.

2. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej wybiera się na pierwszym posiedzeniu.

§ 9

1. Można utworzyć stałe komisje problemowe: pracy wychowawczej, sportu i turystyki, kultury, socjalno - bytową, opieki, żywienia oraz finansów i gospodarki. W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone inne stałe komisje.

2. Mogą być powoływane komisje do wykonania zadań doraźnych.

3. W ramach komisji mogą działać wszyscy rodzice uczniów danej szkoły oraz członkowie innych komisji.

4. W ramach wszystkich komisji problemowych mogą działać wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

5.  Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących powołuje Rada Rodziców.

§ 10

Członkowie Rady Rodziców pełnią swoją funkcje społecznie.

 

IV. Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw

§ 11

Zadaniem Rady oddziałowej jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności :

- dostosowanie zadań zawartych  w § 3 do konkretnych potrzeb klasowych wyrażanych przez rodziców, uczniów, nauczycieli ,

-  współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu pracy,

-  współdziałanie z Radą Rodziców w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym,

-  zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań rodziców w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 12

Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności :

-  dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w § 3 ,

- opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad oddziałowych oraz zadań wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki i przedstawienie go do zatwierdzenia, 

- dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członków Rady,

- współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączanie ich do realizacji planu pracy ,

-  zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców,

-  określanie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych,

-  kierowanie działalnością finansowo - gospodarczą ,

- przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§ 13

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy ,a w szczególności :

-  opracowywanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją,

-  organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców,

-  nadzorowanie terminowości prac komisji ,

- prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowania.

§ 14

Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo - gospodarczej, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

§ 15

Zadaniem Rady Rodziców jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami, a w szczególności :

- koordynowanie działalności Rad oddziałowych rodziców ,

- nadzór nad pracą komisji ,

- zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy ,

-  decydowanie o działalności finansowo - gospodarczej ,

- odbywanie zebrań ,zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły,  w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy na semestr,

- składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców.

§ 16

Zadaniem komisji jest wykonywanie stałych i doraźnych prac ,a w szczególności :

- realizacja zadań postawionych przez Radę Rodziców lub jej prezydium,

- podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz zgłaszanie przewodniczącemu wniosków z nich wynikających,

-  składanie sprawozdań ze swoich prac przed Radą Rodziców.

§ 17

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami ,a w szczególności :

- kontrolowanie działalności ogniw na żądanie dyrektora szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę,

- składanie sprawozdania ze swoich prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

V. Zasady działalności finansowo - gospodarczej

§ 18

Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.

§ 19

1. Fundusze powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności statutowej, organizowania dochodowych imprez, składek rodziców, z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych innych źródeł prawnie niezakazanych.

2. Wysokość minimalnej dobrowolnej rocznej składki rodziców ustala się większością głosów na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.

3.  Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę.

4.   Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie ,kwartalnie - według swego uznania i możliwości.

5.  Składka na Radę Rodziców zbierana jest przez wychowawców klas ,skarbnika i osoby przez niego wskazane.   

§ 20

Fundusze mogą być użytkowane na działalność określoną w § 3 punkt 1-4.

 

VI. Obsługa księgowo - rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 21

1. Do obsługi księgowo - rachunkowej funduszy Rady Rodziców , prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników powołuje się skarbnika.

2.  Bezpośredni nadzór nad pracą skarbnika sprawuje Prezydium Rady Rodziców.

3.  Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków bieżących , wpłat i przelewów.

4.  Operacje finansowe na koncie dokonywane są przez posiadacza rachunku/ współposiadaczy rachunku ( są to : przewodnicząca, zastępca, skarbnik ).

5. Wypłaty na podstawie dowodu wypłaty z rachunku dokonywane są wyłącznie w placówce banku prowadzącej rachunek oraz tylko do rąk posiadacza / współposiadaczy rachunku .

6. Dokumenty ewidencji przychodów i rozchodów za bieżący rok znajdują się u skarbnika,a starsze niż rok przechowywane są w archiwum szkoły.

7. Skarbnik Rady Rodziców prowadzi ewidencję wpływu składek. Przyjęcie wpłaty potwierdza dokumentem księgowym (KP).

8. Przekazanie funkcji (czynności) skarbnika zarówno w okresie kadencji, jak i po jej zakończeniu, powinno być dokonane protokolarnie, z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej.

9. Fundusze wydatkuje się według Planu Finansowego Rady Rodziców przyjmowanego na pierwszym zebraniu w danym roku.

VII. Postanowienia końcowe

§ 22

1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z  obowiązującym prawem.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.

3. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły  dyrektor zawiesza ich wykonanie.

§ 23

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

2. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez właściwe klasowe lub ogólne zebranie rodziców.

3.  Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.

4. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się oddziałowych zebrań rodziców.

5.  Rada Rodziców posługuje sie pieczątką podłużną ,przewodniczący posługuje się odrębną  pieczątką imienną.

§ 24

W sprawach nie unormowanych niniejszą instrukcją mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego obowiązującego na terenie Polski .

 

Niniejszy regulamin sporządzono i zatwierdzono  na zebraniu Rady Rodziców  w dn.17.09.2013r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
    ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
  • (+48)23 6714342- Sekretariat (klasy IV- VIII)
    (+48)23 6714101- Sekretariat (klasy I- III)
    (+48)23 6714469- Intendent Szkoły

Galeria zdjęć