Nawigacja

Oddział Przedszkolny

 

Regulamin działania Oddziału Przedszkolnego

w Szkole Podstawowej im. Stanisława  Milewskiego w Gąsocinie

 

Podstawa  prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe  (Dz.U. 2017 poz. 59 )
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli(Dz.U. 2017 poz. 649)

 

 1. W Szkole Podstawowej w Gąsocinie można tworzyć oddziały przedszkolne, dla dzieci sześcioletnich  w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Do oddziału przedszkolnego, jeśli będą wolne miejsca, mogą być przyjęte dzieci 3 – 5 letnie.
 2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 4. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 1. Powyższe zadania i cele w oddziale  realizuje się poprzez:
   1. wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
   2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;
   3.  zapewnienie równych szans;
   4. umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
   5. motywowanie do osiągania celów;
   6. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
   7. rozwijanie wrażliwości moralnej
 • dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,
 • traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,
 • wyrażanie własnych myśli i przeżyć;
   1. kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
   2. rozbudzanie ciekawości poznawczej;
   3.  zachęcanie do aktywności badawczej;
   4. rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej);
 1. tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni.
 1. W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. W szczególności:
   1. dzieci są odbierane od rodziców lub od osób upoważnionych przez nauczyciela, a następnie przyprowadzane do sali, w której odbywają się zajęcia,
   2. przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie,
   3. po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi,
   4. dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć. Na świetlicę dzieci odprowadzane są przez nauczyciela,
   5. dzieci odbierane są przez rodziców lub osoby upoważnione,
   6. w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela.
 2. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z oddziału może odbywać się na poniższych zasadach:
 1. dziecko może być przyprowadzane i odbierane z niej tylko przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo,
 2. rodzice mogą upoważnić na piśmie, do przyprowadzania i odbierania dziecka osobę, która jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo,
 3. rodzice składają pisemne, stałe upoważnienie do przyprowadzania i odbierania przez inne osoby dziecka z oddziału, które przechowywane jest w dokumentacji szkoły. Upoważnienia mogą być aktualizowane w miarę potrzeb,
 4. rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,
 5. osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W innym przypadku nauczyciel powiadamia o tym fakcie drugiego rodzica, by ten odebrał dziecko,
 6. nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców u dyrektora szkoły lub nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,
 7. rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przez upoważnioną przez nich osobę,
 8. o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku szkolnego. Godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy oddziału,
 9. rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.
 1. W uzasadnionych przypadkach (oboje rodzice pracują, organizacja dojazdów) dziecko może korzystać z opieki w świetlicy szkolnej do godziny 15.30.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekraczać 25.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez Radę Pedagogiczną spośród obowiązujących programów dopuszczonych przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania albo programów własnych opracowanych przez nauczycieli.
 4. Godzina zajęć w zerówce trwa 60 minut.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.
 6. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 8. Ramowy rozkład dnia określa godziny, m.in.:
 1. schodzenia się i rozchodzenia dzieci,
 2. posiłków,
 3. zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych.
 1. Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i potrzeb rodziców.
 2. Oddział przedszkolny czynny jest 5 godzin, w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W tym czasie oddział przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 3. W oddziale zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału jest złożenie karty zgłoszenia dziecka do 31 marca danego roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie.
 2. Dziecko podczas pobytu w oddziale przedszkolnym ma prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka.
 3. Prawa i obowiązki dziecka, normy i umowy, nagrody i kary określa odrębny dokument.
 4. Zapisy Regulaminu obowiązują w równym stopniu wszystkie podmioty oddziału: nauczycieli, rodziców, dzieci, pracowników obsługi i administracji.
 5. Niniejszy Regulamin nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Szkoły Podstawowej w Gąsocinie.
 6. W stosunku do spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Szkoły Podstawowej w Gąsocinie i przepisy oświatowe.
 7. Uchwalenie Regulaminu oddziału przedszkolnego i dokonywanie jego nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

Mocą uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 29 września 2017 roku zatwierdzono niniejszy regulamin.

 


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie
  ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714342
  (+48)23 6714101

Galeria zdjęć