Nawigacja

Świetlica Stołówka "Nowa świetlica" Regulamin dowozu i odwozu uczniów

Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Gąsocinie

Uchwalono na podstawie:

 1. Uchwała Rady Gminy Sońsk z dnia 24 stycznia 2014r. Nr XXXVII/238/2014
 2. Art. 67a ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r.

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.
 2. Obiady podawane  w stołówce przygotowywane są zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 26 sierpnia 2015r.
 3. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 4. Stołówka zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu – zupa lub drugie danie.
 5. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 6. W stołówce wywieszany jest jadłospis na dany tydzień.
 7. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
 8. Posiłki wydawane są w godz. 1030-1045  i 1130 -1145 podczas długich przerw.
 9. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pełnienia dyżurów w stołówce. Do ich obowiązków należy posprzątanie stolików i ustawienie krzeseł po skończonym obiedzie. Osoby dyżurujące wyznacza intendent ( po dwie w każdym tygodniu).
 10. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

§2.

Ustalenie wysokości opłat

 1. Cena jednego obiadu ustalana jest na podstawie kalkulacji kosztów przez dyrektora szkoły      w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt produktów spożywczych  zużytych do przygotowania posiłku (wsad do kotła).
 3. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
 4. W sytuacji wzrostu kosztów posiłków w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności  po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

§3.

                                                                                   Opłaty

 1. Uczniowie wnoszą opłaty indywidualnie lub opłaty są refundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej.
 2. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest do intendenta  do końca miesiąca poprzedniego ( od poniedziałku do piątku w godz. 730-800, 935-945 w sekretariacie szkolnym).
 3. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia.
 4. Jeżeli uczeń nie wpłaci za obiady w wyznaczonym terminie, nie może spożywać posiłków  w danym miesiącu.
 5. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem osoby wystawiającej. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 6. Listy imienne uczniów, nauczycieli i pracowników, na podstawie których wydawane  są posiłki, posiada intendent. W celu potwierdzenia tożsamości korzystających ze stołówki może udostępnić  je kucharce lub wychowawcy świetlicy.
 7. Dyrektor szkoły, na podstawie Uchwały Rady Gminy Sońsk z dnia 24 stycznia 2014r., może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłaty za korzystanie z posiłków w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, jednak tylko i wyłącznie gdy nie jest możliwe dofinansowanie ze środków pomocy społecznej.

§4.

Zwroty za niewykorzystane obiady

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby lub uzasadnionej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni. Zwrotu dokonuje się od 4. dnia nieobecności po wcześniejszym zgłoszeniu.
 2. Nieobecność należy zgłosić do intendenta osobiście lub telefonicznie przez opiekuna prawnego. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi kosztów.

§5.

Zasady zachowania się w stołówce

 1. W stołówce obowiązuje cisza.
 2. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków poza stołówką. Obowiązuje zmiana obuwia.
 3. W stołówce szkolnej uczniowie powinni poruszać się z należytą ostrożnością.
 4. Uczniowie oczekują na posiłek w jednoszeregowej kolejce.
 5. Uczniowie  zobowiązani są przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki oraz obowiązujących w szkole przepisów bhp.
 6. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 7. Ze względów higienicznych zabrania się przebywania w pomieszczeniu stołówki osobom niespożywającym posiłku.
 8. W przypadku niewłaściwego zachowania uczniom zwraca uwagę nauczyciel dyżurujący.       O niewłaściwym zachowaniu informowany jest wychowawca i opiekun prawny.
 9. Za nagminne nieodpowiednie zachowanie ucznia wychowawca świetlicy może przyznać punkty ujemne zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
 10. Po spożyciu posiłku należy pozostawić porządek na stole, a brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce – do okienka ze zwrotami.
 11. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas spożywania obiadu czuwa wychowawca świetlicy lub nauczyciel dyżurujący.
 12. Do stołówki szkolnej, podczas wydawania obiadu zabrania się wnoszenia własnych posiłków, słodyczy i napojów.

§6.

Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsocinie.

 

Regulamin zatwierdzono dnia 31.08.2017r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
  ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714342
  (+48)23 6714101

Galeria zdjęć