Nawigacja

Informacje Przyjaciel szkoły Zespoły działające w szkole Pracownicy szkoły Zespoły działające w szkole Dyżury nauczycieli Oferty, przetargi RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie,  ul. Błotna 12, 06-440  Gąsocin, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: e-mail: ido.spgasocin@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia RODO; 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych:  - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela,  - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, - **
 5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa lub organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, w szczególności wynikający z kategorii akt, do których klasyfikuje się niniejsza sprawa, wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 3 Informacji.

 

Administrator danych osobowych

Dyrektor Szkoły podstawowej w Gąsocinie

Beata Żukowska

 

Gąsocin, 24.05.2018r.

 

 

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr   10  /2017-18

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Gąsocinie

z dnia 24 maja 2018r.

 

w sprawie obowiązku zapoznania się przez  nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w niniejszej placówce z  obowiązującym  od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek  zapoznać się z w/w rozporządzeniem .
 2. Po zapoznaniu wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zawartych  w rozporządzeniu przepisów prawa.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsocinie

 

Z up. Wicedyrektor Barbara Topyła

 


Gąsocin, 24.05.2018r.

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr   11  /2017-18

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Gąsocinie

z dnia 24 maja 2018r.

 

w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Gąsocinie.

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2.

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Odpowiednio do art. 37, pkt 1w/w rozporządzenia powołuję z dniem 25 maja 2018r. osobę pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych (IDO) .
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony danych u Administratora: e-mail ido.spgasocin@wp.pl

 

 

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Gąsocinie.

 

 

§ 3

Niniejsze powołanie  wchodzi w życie 25 maja 2018r.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsocinie

 

Z up. Wicedyrektor Barbara Topyła

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
  ul.Błotna 12, 06-440 Gąsocin
 • (+48)23 6714342
  (+48)23 6714101

Galeria zdjęć